Topmenu

Avtale om tettare samarbeid mellom BKK og SFE

BKK og Sogn og Fjordane Fylkeskommune er samde om å greie ut moglegheitene for eit tettare samarbeid mellom produksjonsverksemdene i SFE og BKK.

Då Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar vedtok intensjonsplanen om å slå seg saman til éin region, var det semje om å halde verdiane av Sogn og Fjordane Energi (SFE) utanfor etableringa av den nye regionen. Fylkeskommunen arbeider no med å greie ut ulike modellar for å sikre at verdiane i SFE-eigarskapen kan bli verande i dagens Sogn og Fjordane fylke.

Samstundes vurdere BKK sin strategi for selskapa som inngår i Vestlandsalliansen, herunder om mogleg å få til ei tettare samordning av produksjonsverksemdene.

Som ei følgje av desse pågåande prosessane har dei to største eigarane av kraftkonsernet, Sogn og Fjordane Fylkeskommune (48,15%) og BKK (38,54%), blitt samde om å greie ut framtidig organisering av den eksisterande og framtidige produksjonsverksemda i SFE. Ein del av utgreiingsarbeidet vil sjå nærare på ei tettare samordning av BKK og SFE sine selskap for kraftproduksjon.

– Det har vore viktig i regionsprosessen at Sogn og Fjordane får ta del i den framtidige verdiskapinga i SFE. Vi vurderer ulike modellar som kan sikre dette, og nemnde utgreiingsarbeid vil kunne bli eit viktig bidrag inn i den pågåande fylkeskommunale prosessen, seier fylkesrådmann i Sogn og Fjordane, Tore Eriksen.

Konsernsjef Jannicke Hilland i BKK er glad for at SFE og BKK no skal utgreie tettare samarbeid mellom selskapa.

– Både marknaden og rammevilkåra endrar seg raskt. Då må vi som selskap også endre oss. Difor vurderer vi ulike alternativ for samarbeid innan vasskraftproduksjon. For oss er det viktig å leggja til rette for gode kompetansemiljø, effektiv drift og auka verdiskaping. Vi må finne løysingar som sikrar verdiar og arbeidsplassar i heile regionen, seier Jannicke Hilland.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen