Topmenu

Archive | Vannkraft

Govddesåga kraftverk offisielt åpnet

Govddesåga kraftverk ble offisielt åpnet 8. august. På åpningen fikk SKS besøk av statsråd Kjetil Solvik-Olsen og ordfører i Beiarn kommune, Monica Sande. Sammen med konsernsjef Steinar Pettersen, foresto disse markeringen med taler og snorklipping. Ellers ble kraftverksåpningen markert med omvisning og besøk fra flere som på ulikt vis har bidratt til realiseringen av Govddesåga […]

Continue Reading 0

Vurderer felles produksjonsselskap på Vestlandet

BKK ser på muligheten for å etablere et felles produksjonsselskap på Vestlandet sammen med Hydro og SFE. Selskapet kan bli en av de største vannkraftprodusentene i Norge. BKK og SFE inngikk tidligere i vår en intensjonsavtale om å utrede et felles vannkraftselskap med delt ansvar, noe som innebærer at morselskapene vil bestå, men at kraftstasjonene […]

Continue Reading 0

Stor tilsynsaktivitet fra NVE

Stor aktivitet og mange anlegg under bygging i energibransjen i 2016, ble fulgt opp av tilsvarende stor tilsynsaktivitet fra NVE. – Det er et stort volum på NVEs tilsynsaktiviteter, og det benyttes et bredt spekter av kontrollmetoder. Vi prioriterer høyt å være ute hos virksomhetene på tilsyn, for å komme tett på bygging og drift. […]

Continue Reading 0

Stor variasjon i praksis av start/stopp-kjøring av kraftverk

Undersøkelser av 256 nyere kraftverk viser stor variasjon i praktiseringen av start/stopp-kjøring. Hovedkonklusjonen i undersøkelsene er at antall start/stopp for hvert enkelt kraftverk ikke synes avhengig av krav i konsesjonen til jevn drift og forbud til start/stopp. I 2016 gjennomførte NVE et FoU-prosjekt for å kartlegge hvordan et konsesjonsvilkår om start/stopp-kjøring blir etterlevd. Start/stopp-kjøring kjennetegnes […]

Continue Reading 0

Løyve til Staurset-Hofset kraftverk

NVE gjev Clemens Kraft AS løyve til å bygge Staurset-Hofset kraftverk i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket vil produsere om lag 14,4 GWh i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 720 husstandar. I vedtaket legg NVE vekt på at ei utbygging av Staurset-Hofset kraftverk, utan, overføringar vil vere eit bidrag til […]

Continue Reading 0

Kjøper seks småkraftverk fra BKK

Småkraft AS har inngått en avtale med BKK om kjøp av seks småkraftverk. Kraftverkene har en samlet produksjon på om lag 70 GWh, som tilsvarer forbruket i rundt 3500 husstander. Småkraft AS har hovedkontor i Bergen og er Norges største produsent og utbygger av småkraft, med en samlet portefølje på 890 GWh. Avtalen med BKK […]

Continue Reading 0

Troms Kraft leverer et historisk godt resultat for 2016

Konsernregnskapet for 2016 viser et overskudd før skatt på MNOK 379 mot MNOK 153 året før. Regnskapet for 2016 preges av flere store transaksjoner, hvorav salg av aksjene i Kvænangen Kraftverk AS, oppkjøpet av Ishavskraft AS og nedskrivinger av Fakken vindpark utgjør de største enkeltpostene. Konsernets årsresultat for 2016 er MNOK 288 etter skatt, mot […]

Continue Reading 0

Avtale om tettare samarbeid mellom BKK og SFE

BKK og Sogn og Fjordane Fylkeskommune er samde om å greie ut moglegheitene for eit tettare samarbeid mellom produksjonsverksemdene i SFE og BKK. Då Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar vedtok intensjonsplanen om å slå seg saman til éin region, var det semje om å halde verdiane av Sogn og Fjordane Energi (SFE) utanfor etableringa […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen