Topmenu

Fokus på sikkerhet og en trygg arbeidsplass

Svenn-Ole Knold er Hafslund Netts byggeleder på prosjektet Dyrløkke – Tegneby. Han viser oss den innholdsrike informasjonstavlen der fokuset på sikkerhet og en trygg arbeidsplass er stort. Det er også mange aspekter som skal planlegges og evalueres i en slik omfattende byggeprosess.

Byggherreforskriften krever for alle prosjekter at man har en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Der beskrives alle risikofaktorer i 16 punkter, som entreprenøren må lage sin HMS-plan ut fra. Under HMS legges også ytre faktorer til.

– I henhold til NVEs konsesjonsvedtak må vi også lage en miljø, transport og anlegg-plan (MTA), et eget dokument som beskriver alle kjøreruter i terreng. På bakgrunn av lister vi lager, får grunneiere erstatning per tonn per kilometer, forteller Knold.

De har også en oversikt over alle rapporter av uønskete hendelser (RUH), som de loggfører og utveksler med entreprenøren.

– Vi har dokumentasjon på alle sikker jobb-analyser som blir gjort i prosjektet, der oppgave, risikomoment og tiltak er beskrevet. Helt enkelt, men det dokumenterer at man har gjort en vurdering av risikobildet før man setter i gang med jobben. Vi logger også alle vernerunder, sier han. Hafslund Nett har en overordnet fremdriftsplan som ligger i SHA-planen, og er den brutt ned i en detaljert fremdriftsplan for de enkelte arbeidsoppgavene. – Vi har en varslingsplan for anlegget, med alle kjente telefonnummer, og vi har laget en egen liste som entreprenøren har med seg i alle biler, hvor vi har øst- og nord-koordinatene for alle mastepunktene. Så hvis det skjer en ulykke på for eksempel mast 51, så har de koordinatene hvis man må tilkalle helikopter, forklarer Svenn-Ole Knold.

Organisasjonsplanen beskriver hvordan SHA-organisasjonen er bygget opp på prosjektet, og de juridiske ansvarsnivåene. Det sendes også en forhåndsmelding til Arbeidstilsynet når det skal pågå arbeid over 300 timer.

– Så har vi en samordningsavtale hvor vi har en hovedbedrift, som er Hallingmast, og de har tatt på seg å ha samordningsansvaret for de forskjellige underentreprenørene, og alle de andre som er med på å utføre jobben. Vi har også en oversikt over fortidsminner i området. Disse er også tydelig merket i hele traséen, sier byggelederen.

Før arbeiderne begynner å jobbe på anlegget, må de sette seg inn i planene og informasjonen som de har på oversiktstavlen, og skrive under på en inntakskontroll. Fokuset på HMS og SHA er sterkt forankret Hafslund Nett.

Når det gjelder fremdriftsplanen på prosjektet, er Knold godt fornøyd så langt.

– Den er veldig god. Vi har seksjonsvis utbygging av prosjektet, som vil si at vi må spenningssette og ha deler av anlegget spenningsløst til ulike tider, for å sikre forsyningen til alle områder. Det er mye logistikk med dette, og noe av det må vi også vurdere underveis. Per dags dato har vi støpt samtlige fundamenter fra mast 25 til 76. Vi har reist alle master fra nummer 25 til 69. Framdriften er god, og vi har også et strekkelag i gang, som jobber mellom mast 37 og 51. De ligger litt foran fremdriftsplanen på fundamenter og mastereis, og omtrent akkurat i rute på strekkingen. Litt før skjema sett under ett, forteller han.

Hver tredje uke har de et byggemøte med entreprenøren, hvor de bruker mye tid på fremdrift. Da går de også gjennom områdene man skal inn i, og repeterer dette med fortidsminner og andre aktuelle temaer.

Fokuset på HMS og SHA er sterkt forankret Hafslund Nett, sier byggeleder Svenn-Ole Knold i Hafslund Nett.

Fokuset på HMS og SHA er sterkt forankret Hafslund Nett, sier byggeleder Svenn-Ole Knold i Hafslund Nett.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen