Topmenu

GRP-rør og høyt trykk

Øverste del av Fall kraftverk i Søndre land, hvor rørgaten er montert på fundamenter, nedre del er nedgravd og utnytter en fallhøyde på 238 meter.


Fall kraftverk på Søndre land ble satt i drift i fjor sommer. Rørgaten i GRP er dimensjonert for trykk opp til 32 bar og utnytter en fallhøyde på 238 meter. Fall kraftverk forventes å produsere 19 GWh på årsbasis.

I vannkraftprosjekter med høye trykk har bransjen tidvis vært skeptiske til bruk av materialer i GRP som står for glassfiberarmerte polyesterrør. Er denne skepsisen begrunnet god nok? På Fall kraftverk i Søndre land er det lagt en rørgate på snaut 3 000 meter som er dimensjonert for trykk opp til 32 bar, ganske unormalt vil kanskje noen si?

Ragnar Hartmann i Sweco Norge har vært rørkonsulent i prosjektet og har ingen betenkeligheter med å anbefale GRP-rør, høyt trykk til tross. Gjennom svært mange år kan det vises til gode erfaringer med GRP-rør. Der det har vært problemer, har dette skyldtes forhold som også kunne vært til stede ved annen rørtype. Da det i forprosjektet til Fall var anbefalt en løsning med GRP i øvre del og duktilt støpejern i nedre del, ble det naturlig å stille spørsmålet om hvorfor det ikke kunne benyttes GRP hele veien. Jeg er opptatt av å anbefale løsninger som er gode av økonomiske, tekniske og ikke minst sikkerhetsmessige aspekter. I dette tilfellet anså jeg en løsning med GRP som totalt sett den mest fordelaktige, sier Ragnar Hartmann.

Samtidig med beslutningen om å benytte GRP langs hele rørtraseen, valgte man også å øke nominell diameter i nedre del fra 1 100 til 1 200 millimeter. Således fikk man 1 200-rør hele veien fra inntak til kraftstasjon. Denne justeringen bidro til redusert vannhastighet og dermed redusert falltap. GRP-rør har i tillegg en meget glatt innvendig flate som blir falltapsmessig svært gunstig. Dette er et forhold som man ved rørvalg også bør tillegge vekt, påpeker Ragnar Hartmann.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen