Topmenu

Økningen i produksjon og salg av fjernvarme i Innlandet

Eidsiva har et godt samarbeid med skognæringen, både gjennom medeierskap til fjernvarmeselskap og via felles eierskap i Moelven Industrier. Eidsiva vil i løpet av 2013 ha sju varmesentraler i Innlandet som benytter skogsflis i tillegg til avfallsforbrenning og anlegg som benytter pellets. Eidsiva er derfor en betydelig lokal og regional avtager av skogsflis.

Aktiviteten i Eidsiva Bioenergi er høy. I mars kom ovner og kjeler på plass i fjernvarmeanlegget på Lillehammer. Når anlegget er ferdig utbygd, vil den årlige produksjonen av fornybar energi være ca. 70 GWh. Fjernvarmeanlegget på Lillehammer baseres på forbrenning av greiner, topper, flis, sagflis og bark, og 17. oktober settes varmesentralen på Lillehammer i prøvedrift.

Trysil Fjernvarme har allerede satt i prøvedrift et nytt biobrenselanlegg til erstatning for et over 40 år gammelt flisfyrt anlegg. Med dette fornyes og sikres fjernvarmeproduksjonen i Norges eldste biobrenselbaserte fjernvarmesentral.

På Gjøvik er Eidsiva Bioenergi i oppstartfasen for bygging av varmesentral for levering av fjernvarme til Gjøvik by. Anlegget skal stå driftsklart årsskifte 2014/15. Eidsiva begynte å legge fjernvarmerør i Gjøvik i 2012. Returtre blir hovedbrensel i fjernvarmeanlegget her.

Aldri før har fjernvarmen i Norge vært grønnere enn nå. Nye tall viser at bransjens satsing på å erstatte fossile brensler med fornybar energi gir resultater. I 2012 utgjorde fossil olje bare 2 prosent av energien som ble brukt i fjernvarmeproduksjonen i Norge. Året før var andelen 9 prosent. Andelen naturgass falt fra 6 til 5 prosent fra 2011 til 2012. Varme fra nødvendig forbrenning av restavfall er den dominerende energikilden for fjernvarmebransjen i Norge. Mens denne typen energi utgjorde 38 prosent i 2011, var andelen 47 prosent i 2012.

–Økningen i produksjon og salg av fjernvarme i Innlandet øker kraftig, sier John Marius Lynne, direktør i Eidsiva Bioenergi. I år vil det samlede energisalget fra Eidsiva Bioenergis anlegg bli ca 270 GWh.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen