Topmenu

Planlegger nye kabler i Oslofjorden

Statnett søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å bygge og drive en ny 420 kV sjøkabelforbindelse fra ny muffestasjon på Teigen i Vestfold til ny muffestasjon på Evje i Østfold.

Formålet med tiltaket er å sikre overføringskapasiteten over Oslofjorden. Dette er viktig for forsyningssikkerheten i Østlandsregionen og for å fjerne flaskehalser i kraftnettet. Ny kabeltrasé i Oslofjorden er 13 km lang, bestående av opp til ni kabler. Anlegget konsesjonssøkes for opptil tre sett 420 kV sjøkabel (ni kabler). Dette gir fleksibilitet i forhold til fremtidig overføringsbehov og behov for reserveløsninger.

Ny kabeltrasé mellom Teigen og Evje vil ligge sør for eksisterende trasé – og vil ikke gå via land på Bastøy i Oslofjorden, som i dag. Det søkes også om drift og opprettholdelse av eksisterende kabelanlegg for fem nye år fra idriftsettelsestidspunkt av nytt anlegg. Statnett begrunner dette med at det eksisterende anlegget skal brukes som reserve ved innkjøringsfasen for det nye kabelanlegget. Når det er vunnet tilstrekkelig erfaring med det nye anlegget, tar Statnett sikte på å legge ned dagens kabelanlegg (Teigen – Bastøya – Evje).

Dagens kabelanlegg ble idriftsatt i 1981 med i alt seks olje-/papirisolerte kabler. Traseen er todelt med skjøt på Bastøya. Det har vært nærmest sammenhengende feilfri drift på Oslofjord-kablene i 27 år, inntil våren 2008 da fire av kablene fikk feil. Siden da har det pågått et omfattende reparasjons- og kartleggingsarbeid. Hele kabelanlegget ble idriftsatt 16. oktober 2009 etter omfattede reparasjonsarbeider. Arbeidet med ny 420 kV sjøkabelforbindelse er planlagt startet siste halvdel av 2010, med mulig ferdigstillelse innen utgangen av 2012. Prosjektet har en foreløpig kostnadsramme på om lag 900-950 millioner kroner.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen