Topmenu

Positive til svenske prisområder

Svenska Kraftnät tar nå sikte på å dele inn Sverige i prisområder (elspotområder). Det foreslås fire, med virkning fra juli 2011.

Vi er svært positive til denne utviklingen, samtidig som det er viktig at de omfattende investeringsplanene i ny nettkapasitet som foreligger både i Sverige og Norge gjennomføres, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.
Inndelingen av Sverige i prisområder har stor betydning for den daglige systemdriften av det nordiske systemet ved at det blir en mer presis styring av flytforhold i nettet. De faktiske begrensningene i systemet synliggjøres gjennom handelsgrenser som hensyntas direkte i NordPools prisberegningmodell (elspot). Både elspot- og regulerkraftpriser vil bli mer i samsvar med de reelle nettbegrensningene og ressursallokeringen både på kort og lang sikt vil bli riktigere. Behovet for mothandel i driftsfasen vil reduseres sterkt. Det er Statnetts oppfatning at dette vil bidra til en forbedret driftssikkerhet generelt og frekvenskvalitet spesielt, sier Rue.
Elspotpriser forventes som følge av prisområdeinndelingen å øke litt i Sør-Sverige og reduseres litt i Nord-Sverige. En viss parallell bevegelse kan også forventes i h.h.v. Sør- og Nord-Norge, men i enda mindre grad enn i Sverige. For utbyggingsprosjektene i kraftsystemet i Norge har den nye prisområdeinndelingen marginal eller ingen betydning.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen