Topmenu

Vil spisse målinger mot kritiske komponenter

NTE gutan nov2016

Lars Magnus Brækken er Teamleder for kraftverkene Funna, Meråker og Tevla i NTE Energi. Vi var på besøk da de hadde besøk av Doble, og fikk testet deres målemetoder. Vi fikk også høre litt om stasjonene Brækken har ansvar for.

– I dag har vi fått sett både Meråker og Tevla. Kan du fortelle litt om de tre kraftverkene?

Alle tre kraftverkene er bygd og skjult i fjellet.
– Tevla er et pumpekraftverk som har felles transformator på 60 MVA, felles frekvensomformer for pumpestart, og felles startskinne for pumpestart. Levert med to stykk Kværner, reversible francis pumpeturbiner med Siemens synkrongeneratorer. Frekvensomformer som kjører dem opp til nominelt turtall og faser dem inn på nett. Deretter slipper vi på vann og bygger trykk i tromma, før en åpner turbinen og kuleventilen. Da pumper man ‘’vrangveien’’ og opp i Fjergen.
Når vi pumper, tar vi fra Tevla-magasinet, som er utløpsmagasinet for Tevla kraftverk i turbindrift, og inntaksmagasin for Meråker kraftverk.
Hvis det er mye tilsig fra sørdelen av Meråker kommune, havner det i Tevla-dammen via takrennesystemet med tuneller og bekkeinntak.
Har vi lite tilsig, kjører vi fra Fjergen via Tevla i turbindrift.
Da går det først gjennom her i Tevla, så til Meråker kraftverk og gjennom turbinene der, og der er starten på Stjørdalselva.

-Meråker kraftverk er et helt vanlig magasinkraftverk som tar vannet fra Tevla-magasinet. Utrustet med en stor og en liten maskin på henholdsvis 75 MVA og 35 MVA. Utrustet med ABB generatorer og francisturbiner levert av Kværner.

Den storstilte Meråker – Tevla utbyggingen 1989 – 1994, erstattet fire tidligere elvekraftverk, som ble overtatt fra Elkem i 1989, forteller Brækken.

– Funna kraftverk har sin opprinnelse fra 1938, og ble rehabilitert i 2007/2008. Denne maskinen henter vannet fra Funnsjøen. Alle de tre er kraftverk i fjell, og tunnelanlegg.

– Hvor stor er produksjonen i de tre kraftverkene til sammen?

– De utgjør samlet rundt 20 % av egenproduksjonen til NTE Energi: 407 GWh i Meråker, 107 GWh i Tevla og 70 GWh i Funna.

– På rundturen i dag har vi sett at et selskap som heter Doble er her og gjør målinger på generatorer, transformatorer og koblingsanlegg. Hva kan du fortelle om det?

– Det de er på jakt etter, er å finne feil. Elektriske feil som kan oppstå i generatoren, trafoen, gjennomføringer, strømtransformatorer, koblinger eller andre steder. De har visstnok holdt på med denne type målinger i USA i 30 år, men jeg hadde ingen erfaring med dette før de kom i dag. Selv om jeg har lest gjennom prosedyrene og har satt meg litt inn i hva det går ut på, sier Lars Magnus Brækken.

– Men jeg ser at det er ganske enkle måter å hente ut data på, så jeg er veldig spent på de funnene de kanskje har gjort her. Målingene er gjort under drift, og uten skruing og demontering.  I dag har vi sett av de har målt på generator, transformator og koblingsanlegg. Det virker å være en allsidig metode med enkle tiltak. Tyder på at man får satt inn innsatsen på rette steder om man klarer å finne feilene, og ikke bare utelukkende gjennom periodisk vedlikehold. Man får spisset det mot kritiske hovedkomponenter.

– Du anser dette som mer effektivt?

– Periodisk vedlikehold, der vi åpner opp, demonterer og ser, er vel og bra på visse komponenter. Men med disse metodene ser det ut til at man får ut mer tilstandsdata av det periodiske vedlikeholdet. Får spisset det for å gjøre rett vedlikehold til rett tid. Bedre tilstandsbasert vedlikehold på kritiske komponenter i kombinasjon med eksisterende metoder i vedlikeholdssystemet.

– Jeg har ikke sett dette gjort før, men synes det virker veldig interessant. Jeg vært med å målt litt med transientrecordere, både på magnetiseringsstrømmer og lagerstrømmer, men vi har ikke prøvd dette med elektromagnetiske felter og radiosignaler. Ser for meg at dette i kombinasjon med termografi og vibrasjonsmåling vill kunne gi mye data om tilstander.

– Man kan bruke disse nye metodene i kombinasjon med andre målinger opp mot lyder i lager, pumper og annet som er i bevegelse under drift. Man må vite hvilke tilstandsparametere og data man er ute etter. Dette er også en sak som må inn i et FDV-program. Vi i NTE Energi kjører ISY Jobtech. Et meget godt system der vi har god historikk og tilstandsparametere for komponentene, forteller Teamlederen.

– Og systemer og orden er dere generelt opptatt av her?
Jeg legger merke til at det er pent og ryddig.

– Det beste og billigste vedlikeholdet er renhold i anleggene. Når man er ferdig med en jobb, rydder man og tørker opp etter seg. Det skal skinne! Men man kan alltid bli bedre, avslutter han med et smil.

Meråker kraftverk
er et vannkraftverk i Stjørdalsvassdraget i Meråker kommune i Nord-Trøndelag. Kraftverket henter inn vann fra Tevla kraftverk og fra Grønbergdammen, som reguleres mellom 359 og 350 moh. Til Grønbergdammen hentes det inn vann fra Torsbjørka, Fossvatnet og Dalåa.
Kraftverket har installert ytelse på 90 MW fordelt på to francisturbiner. Midlere årsproduksjon er på 407 GWh.
Produksjonen startet i 1994. Kraftverket ligger i fjell.
Fallhøyden er på 260 meter.
Da produksjonen i verket startet, ble blant annet Nustadfoss kraftverk nedlagt.

Tevla kraftverk
er et vannkraftverk i Stjørdalsvassdraget i Meråker kommune i Nord-Trøndelag. Kraftverket henter inn vann fra tre bekkeinntak i fjellsiden over Tevladalen samt fra reguleringsmagasinet Fjergen. Magasinet reguleres mellom 514 og 498 moh. I tunnelen fra Fjergen til kraftstasjonen hentes det også inn vann fra elven Litlåa. Fallhøyden er på 165 meter.
Kraftverket har installert ytelse på 50 MW. Midlere årsproduksjon er på 107 GWh. Kraftverket er et pumpekraftverk og kan pumpe vann tilbake i magasinet for senere bruk. Produksjonen startet i 1994.

Funna kraftverk
er et vannkraftverk i Stjørdalsvassdraget i Meråker kommune i Nord-Trøndelag. Kraftverket henter inn vann fra Funnsjøen, som reguleres mellom 442 og 431 moh. Det hentes også inn vann fra et bekkeinntak. Fallhøyden er 341 meter. Nedbørsfeltet til verket er på 64,3 km². Magasininnholdet er på 64 millioner m³.
Kraftverket har installert ytelse på 20 MW på en vertikal francisturbin. Midlere årsproduksjon er på 70 GWh.
Kraftverket ble modifisert i 2007. Det gamle kraftverket ble overtatt av NTE i forbindelse med hjemfall fra Meråker Smelteverk i 1988. Det opprinnelige kraftverket var fra 1937.
Kraftstasjonen er innsprengt i fjell og vannet ledes i en 1 800 meter tilførselstunnel og en 125 meter lang trykksjakt. Etter at vannet har rent igjennom turbinen, ledes det i en 860 meter lang uttakstunnel og kanal til Funna.

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen